جستار

کالبدشکافی موجودی زنده: تبعید در سه دوره‌ تاریخی ترانه‌

کالبدشکافی موجودی زنده: تبعید در سه دوره‌ تاریخی ترانه‌

تنوع نگاه در ادبیات، نسبت به هر مقوله‌ای وجود داشته و دارد. هنرمندان مختلف با توجه به ایدئولوژی‌ها و نگاه‌های متفاوت، آثاری را خلق می‌کنند که نسبت به یک موضوع واحد، نظرگاه‌هایی متفاوت دارد. از...

حاشیه در متن ادبیات و هنر معاصر ایران جستار پیشگویان فردا: درآمدی بر حضور حاشیه در متن ادبیات و هنر معاصر ایران

حاشیه در متن ادبیات و هنر معاصر ایران جستار پیشگویان فردا: درآمدی بر حضور حاشیه در متن ادبیات و هنر معاصر ایران

اگر بپذیریم که حقیقت هنر و ادبیات هر جامعه محصول ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن جامعه است، صدای بی صدای این معترضان مهجور چگونه و در کجای ادبیات و هنر ایران بازتاب یافته است؟

Page 2 of 2 1 2