شهید است زنی که پنهانی عشق می‌ورزد

 

صدا صدا صدا
می‌آید صدا
این هذیان است که برای تو می‌نویسم
یا غفلتی که از تنهایی من می‌ریزد…؟

صدا صدا صدا می‌آید
اتاقم پر از مروارید واژه
و آیینه شکسته صدا می‌شود.
چشمم به خواب بودم عاشقت شدم؟
هذیان یا لکنتی است
و شکستن سکوت زنی به اشاره…
به هنگام
که آن سوی پنجره صدایم می‌زند:
– صبح بخیر الیزا…!

ادامه