گرداب خیال

دختر زیبا
تو نه شاعری، نه نقاش
من اما هر دو…

چه کسی می داند
چشمانت هر شب
شعرها را دزدکی به من می رساند ؟

چه کسی می داند
انگشتان توست
که نقاشی هایم را می کشد ؟

 

ادامه