تفاوت دیدگاه‌ها از حقیقت مهم‌تر است

راجر برکویتس (Roger Berkowitz) از آرنت‌شناسان سرشناس جهان و مدیر «مرکز علوم انسانی و سیاستِ هانا آرنت» معتقد است تفکرات هانا آرنت هنوز هم اهمیت دارد. از نظر او هانا آرنت در وهله اول یک متفکر آزادی است.
گفتگوی مجله قلمرو با راجر برکویتس، ژوئن ۲۰۱۷ در آپارتمانش در منهتنِ نیویورک صورت گرفت.

ادامه